safety4allDesigh

Το Πλαίσιο του έργου...

Η Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ) καθώς και η πρόληψη του επαγγελματικού και βιομηχανικού κινδύνου είναι νομικά θεσμοθετημένα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και αποτελούν κύριο μέλημα όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων. Η επιτυχημένη πρόληψη βασίζεται στην συστηματική ανάλυση ιστορικού παρατηρήσεων, το οποίο τροφοδοτείται από ποιοτική και χρονικά εντοπισμένη περιγραφή και καταγραφή ελλείψεων, επικίνδυνων συνθηκών και κρίσιμων συμβάντων. Οι τεχνολογίες που οδηγούν τις εξελίξεις στο Ίντερνετ των πραγμάτων αλλά και την αναλυτική περιεχομένου, είναι ικανές να υποστηρίξουν τόσο την παρακολούθηση των εργασιακών χώρων όσο και την δημιουργία κατάλληλων μοντέλων.

Ο πιο κατάλληλος “αισθητήρας” και νοήμων πράκτορας για την παραγωγή της επιθυμητής ποιοτικής πληροφορίας ως αποτέλεσμα κριτικής στάσης απέναντι στις προδιαγραφές ασφαλείας μιας επιχείρησης (και ο οποίος δεν είναι αποκλειστικά τεχνικός ασφαλείας) είναι ο εργαζόμενος και ο πελάτης. Είναι η πιο αμερόληπτη, συναφής και έγκυρη πηγή παρατηρήσεων για τον συνεχή έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή μέτρων ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο λήψης όσο και εφαρμογής.

Πληθοπορισμός

Συλλογή παρατηρήσεων στα πεδία ελέγχου με παρατηρητές τους πελάτες και εργαζόμενους

Αναλυτική

Επεξεργασία και πολυτροπική ανάλυση των παρατηρήσεων σε μοντέλο ασφάλειας και υγείας

Επιβράβευση

Επιβράβευση της συμμετοχής και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού

Ο Στόχος του έργου...

Την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη τόσο ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας όσο και η εμπλοκή περισσότερων αρμόδιων στην προστασία της υγείας εργαζόμενων και κοινού. Το Safety4All, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και δυνατότητες, στοχεύει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Συγκεκριμένα:

1. Την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού μέσω της συμμετοχής του στον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων που συναντά.

2. Την εμπλοκή αρμόδιων (τεχνικοί ασφάλειας, υπεύθυνοι καταστημάτων, υπεύθυνοι ασφάλειας & υγείας της εργασία) στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία και δεδομένα, το Safety4All είναι σε θέση να προσφέρει στον χρήστη μία προ-αξιολόγηση των κινδύνων, επιτυγχάνοντας την άμεση ενημέρωση του χρήστη που εντοπίζει τον κίνδυνο και την διευκόλυνση του αρμόδιου στην προτεραιοποίηση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

ERGONOMIA

Επαγγελματική Ασφάλεια και ΥγείαΠαρουσία στο συνέδριο ΕΛΙΝΥΑΕ ...

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα «Με το βλέμμα στον άνθρωπο» διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ. Διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, 2022 με συμμετοχή εκατοντάδων επαγγελματιών του κλάδου, δεκάδες ομιλίες και εργασίες, εστιασμένες σε 21 θεματικές ενότητες.

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ συνεισέφερε με 5 ομιλίες, 11 e-poster αλλά και ως χορηγός. Η πρώτη ομιλία στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου είχε τίτλο «Χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας & υγείας» και εστίαζε στα αποτελέσματα του συστήματος Classify που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου Safety4All. Επίσης, εγκαταστάθηκαν στο χώρο του συνεδρίου τεχνολογίες για τη δημιουργία Points of Interest (POI) ως πρώτη πιλοτική εφαρμογή συνολικά της πλατφόρμας και έγινε αξιολόγηση της λειτουργίας στο πεδίο.

Παρουσία στην έκθεση BEYOND 2023 ...

Η 3η Διεθνής Έκθεση Beyond 2023 με θέμα «TECH4PEOPLE» διεξήχθη στις 24 με 26 Μαΐου. Συμμετείχαν πάνω από 180 εκθέτες από 36 χώρες του εξωτερικού. Στην έκθεση εγκαταστάθηκε stand προβολής της πλήρους λειτουργικότητας του Safety4All, το οποίο αξιοποιήθηκε για την προβολή των δυνατοτήτων της πλατφόρμας σε εν δυνάμει χρήστες όπως υπεύθυνους υγείας & ασφάλειας επιχειρήσεων, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και το ευρύ κοινό. Επιπλέον προωθήθηκε η εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητά επισκεπτών μέσω των PlayStore & AppStore.Οι Δημοσιεύσεις του έργου...

Karouzos, C., Paraskevopoulos, G., & Potamianos, A. (2021). UDALM: Unsupervised domain adaptation through language modeling. arXiv preprint arXiv:2104.07078. [link]

Ventoura, N., Palios, K., Vasilakis, Y., Paraskevopoulos, G., Katsamanis, N., & Katsouros, V. (2021, August). Theano: A Greek-speaking conversational agent for COVID-19. In Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive Impact (pp. 36-46). [link]

Georgiou, E., Paraskevopoulos, G., & Potamianos, A. (2021). M3: MultiModal Masking Applied to Sentiment Analysis. In Interspeech (pp. 2876-2880). [link]

Paraskevopoulos, G., Georgiou, E., & Potamianos, A. (2022, May). Mmlatch: Bottom-up top-down fusion for multimodal sentiment analysis. In ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 4573-4577). IEEE. [link]

Georgiou, E., Kritsis, K., Paraskevopoulos, G., Katsamanis, A., Katsouros, V., & Potamianos, A. (2023, January). Regotron: Regularizing the Tacotron2 architecture via monotonic alignment loss. In 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) (pp. 977-983). IEEE. [link]

Fraile, L. P., & Koulamas, C. (2022, June). Design and Evaluation of an Indoor Positioning System based on Mobile Devices. In 2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) (pp. 1-6). IEEE. [link]

Panagiotou, C., Fraile, L. P., & Koulamas, C. (2023, June). Detecting Health & Safety Hazards through AI and Edge Computing on Mobile Devices. In 2023 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) (pp. 1-4). IEEE. [link]

Paraskevopoulos, G., Pistofidis, P., Banoutsos, G., Georgiou, E., & Katsouros, V. (2022). Multimodal Classification of Safety-Report Observations. Applied Sciences, 12(12), 5781. [link]

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04248)

Στοιχεία Έργου

Συντονιστής: Ergonomia

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΕΚ "Αθηνά"

Social Media